Sopimusehdot

1. TIETOA OSTAJASTA

Ostaja on Jalometallikeskus Pohjola (jäljempänä ’Jalometallikeskus’) y-tunnus 2494243-0. Jalometallikeskus ostaa romukultaa ja muuta jalometallia eri muodoissa kuten laattoja, kolikoita, sormuksia, koruja, hammaskultaa ja muita esineitä.

2. KÄSITTEET

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee myyntisopimuksen jalometallien kaupasta ja omistaa esineet jotka tarjotaan myytäväksi sekä hyväksyy ostotarjouksen ja vastaanottaa kauppasumman. Jalometallikeskuksella tarkoitetaan ostajaa, joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan asiakkaalta jalometalleja romukullan tai muiden materiaalien muodossa. Myyntipaketilla tarkoitetaan Myyntisopimuksen, turvapussin sekä palautuskuoren yhdistelmää, jotka asiakas voi tilata kaupan toteuttamista varten yhtenä pakettina. Myyntisopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka Jalometallikeskus lähettää asiakkaalle tilauksen perusteella ja asiakas palauttaa täytettynä Jalometallikeskukselle. Myyntisopimus käsittää osapuolten välisen kaupan mukaiset ehdot kokonaisuudessaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita asiakas toimittaa Myyntisopimuksen perusteella Jalometallikeskukselle arvioitavaksi ja kaupan toteuttamista varten.

3. ASIAKAS

Asiakkaan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Hänen tulee olla myytävien esineiden laillinen omistaja ja asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Jalometallikeskukselle. Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla asiakkaan nimissä. Myyntisopimuksen täyttämällä Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut asiakasta koskevat edellytykset.

4. MYYNTIPAKETTI JA KAUPAN TOTEUTUS

Asiakkaan halutessa myydä romukultaa tai muita jalometallia sisältäviä esineitä tilaa asiakas Jalometallikeskus.fi nettisivujen kautta tai puhelimitse Myyntipaketin joka sisältää myyntiohjeet, Myyntisopimuksen, turvapussin sekä postivakuutetun palautuskuoren.

Palautuslähetys on postivakuutettu 5000 euroon asti. Vakuutus on voimassa lähetyksen postin kuljetuksen ajan ja päättyy, kun lähetys kuitataan vastaanotetuksi. Mikäli asiakas haluaa myydä arvoltaan suuremman määrän kultaa pyydämme ottamaan yhteyttä etukäteen asiakaspalveluumme. Jalometallikeskuksella on oikeus kieltäytyä ostamasta esineitä mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Ostettaessa kultaa tai muita jalometalleja erotaan esineistä arvioinnin yhteydessä kivet eikä Jalometallikeskus vastaa niistä vaurioista, jotka esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Korut, laatat, ketjut, kolikot ym. esineet joiden aitoutta on syytä epäillä tutkitaanleikkaamalla tai rikkomalla metallia ja analysoidaan hapoilla.

5. OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSU

Jalometallikeskus analysoi ja arvioi esineiden arvon. Arvioinnin valmistuttua tekee Jalometallikeskus asiakkaalle ostotarjouksen. Ostotarjouksen perusteena on esineiden jalometallin päivän markkinahinta, jalometallien paino ja metallipitoisuus. Paino punnitaan vain jalometalliosuuden osalta ja punnitusta varten poistetaan esineistä kivet ja mahdolliset täyteaineet. Asiakkaan hyväksyttyä ostotarjous suoritetaan maksu asiakkaan pankkitilille ja esineiden omistusoikeus siirtyy ostajalle.

6. OSTOTARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN JA ESINEIDEN PALAUTUS

Mikäli asiakas ei hyväksy tarjottua ostohintaa palautamme esineet asiakkaalle. Jalometallikeskus ei ole vastuussa vaurioista joita analysoinnit ja testaukset ovat mahdollisesti palautettaville esineille aiheuttaneet. Esineiden ollessa lähetettynä asiakkaalle normaalina kirjepostina on asiakkaalla vaaranvastuu esineitä lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta. Jalometallikeskus voi asiakkaan pyynnöstä palauttaa esineet postivakuutettuna lähetyksenä jolloin asiakkaan maksettavaksi tulee postin perimä maksu.

7. KULLATTOMIEN ESINEIDEN PALAUTUS

Asiakas voi saada kullattomat esineet takaisin ilmoittamalla tästä ostotarjouksen hyväksymisen yhteydessä. Tässä tapauksessa asiakkaan kauppa jää voimaan jalometalleja sisältävien esineiden osalta. Mikäli asiakas ilmoittaa haluavansa takaisin kullattomat esineet postivakuutettuna lähetyksenä tulee asiakkaan maksettavaksi postin perimä maksu.

8. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA

Jalometallikeskus ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin tietosuojaselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä myyntisopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

9. VÄÄRINKÄYTTÖ JA VÄÄRINKÄYTÖSTEN ESTÄMINEN.

Jalometallikeskuksella on oikeus tehdä poliisiviranomaisille rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista ja näiden yrityksistä sekä toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisille. Jalometallikeskus käyttää tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Väärinkäytösten estämiseksi voi Jalometallikeskus dokumentoida sille toimitetut esineet ja lähetysten avaamisen sekä nauhoittaa asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja. Näitä tallenteita Jalometallikeskus käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

10. VASTUUT JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Jalometallikeskuksen vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi. Jalometallikeskus ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Jalometallikeskuksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Jalometallikeskus ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. Jalometallikeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Asiakas vastaa Jalometallikeskukselle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

11. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA

Jalometallikeskuksen ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä Jalometallikeskuksen asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Jalometallikeskuksen ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.