Försäljningsvillkor

1. KÖPARINFORMATION

Köparen är Jalometallikeskus Pohjola (nedan kallat "Jalometallikeskus") Affärs-ID 2494243-0. Jalometallikeskus köper skrotguld och andra ädelmetaller i olika former som guldtackor, mynt, ringar, smycken, tandguld och andra föremål.

2. CONCEPT

En kund är en person som ingår ett avtal om försäljning av ädelmetaller och äger föremål som erbjuds till försäljning, accepterar ett bud och får inköpspriset. Med Jalometallikeskus avses en köpare som köper ädelmetaller från kunden i form av skrotguld eller annat material som anges i kontraktet. Försäljningspaket betyder en kombination av ett försäljningsavtal, en säkerhetsväska och ett returkuvert, som kunden kan beställa för en enda transaktion. Försäljningsavtal betyder det kontrakt som skickas av Jalometallikeskus till kunden på grundval av en beställning och returneras av kunden till Jalometallikeskus i sin helhet. Såvida inget annat skriftligen avtalats, ska försäljningsavtalet täcka alla handelsvillkor mellan parterna. Artiklar är de artiklar som kunden skickar till Jalometallikeskus för utvärdering och genomförande av transaktionen enligt försäljningsavtalet.

3. KUND

Kunden måste vara minst 18 år och ha kontroll över sig själv och sin egendom. Han eller hon måste vara den lagliga ägaren till de varor som säljs och kunden måste ha den obegränsade rätten att överföra ägandet av föremålet med alla dess rättigheter till Jalometallikeskus. Kunden måste ha ett finskt bankkonto och kontot måste vara i kundens namn. Genom att följa försäljningsavtalet garanterar kunden att det är rätt ägare till artiklarna som säljs och att det uppfyller kundens villkor ovan.

4. FÖRSÄLJNINGPAKET

Om kunden vill sälja skrotguld eller andra artiklar som innehåller ädelmetall, beställer kunden via webbplatsen Jalometallikeskus.fi eller per telefon, ett försäljningspaket som innehåller försäljningsinstruktioner, försäljningsavtalet, säkerhetsväskan och försäkringsskyddet för posten.

Returfrakten är försäkrad upp till 5 000 €. Försäkringen är giltig under leveranses varaktighet och avslutas när försändelsen mottages. Om en kund vill sälja guld med högre värde, vänligen kontakta vår kundtjänst i förväg. Jalometallikeskus har rätt att vägra köpa föremål om försändelsen är skadad, öppnad, modifierad eller felaktig stängd eller om kontraktet har ifyllts i strid med instruktionerna. Vid köp av guld eller andra ädelmetaller separeras stenarna från föremålen under utvärderingen och Jalometallikeskus ansvarar inte för skador på föremålen orsakade av denna separering. Smycken, guldtackor, kedjor, mynt, etc. vars äkthet misstänks undersökas genom att skära eller bryta metall och analyseras med syror.

5. KÖPERBJUDANDE OCH BETALNING

Jalometallikeskus analyserar och utvärderar objektets värde. När värderingen är klar kommer Jalometallikeskus att lämna ett bud till kunden. Budet ska baseras på det dagliga marknadspriset, vikten och metallinnehållet i ädelmetallen. Endast den delen av ädelmetall vägs och stenar och eventuella fyllmedel som tas bort från artiklarna för vägning. När kunden har accepterat köpbjudandet kommer betalning att göras till kundens bankkonto och ägandet av artiklarna övergår till köparen.

6. AVVISANDE AV ERBJUDANDE OCH ÅTERSÄNDELSE AV ARTIKLAR

Om kunden inte accepterar det erbjudna inköpspriset kommer Jalometallikeskus att returnera artiklarna till kunden. Jalometallikeskus ansvarar inte för skador som kan uppstå till följd av analys och testning av returnerade artiklar. När varor skickas till kunden som vanlig brevpost, är kunden ansvarig för eventuella skador som artiklarna kan ha från försändelsen. På kundens begäran kan Jalometallikeskus returnera artiklarna som postförsäkrade artiklar, i vilket fall kunden kommer att debiteras porto.

7. ÅTERSÄNDELSE AV FÖREMÅL EJ INNEHÅLLANDE GULD

Du kan återfå guldfria föremål genom att meddela oss att du önskar detta. Om kunden ber att återfå de guldfria artiklarna med postförsäkrat objekt kommer postavgiften att debiteras unden.

8. HANTERING AV PERSONLIG DATA

Jalometallikeskus upprätthåller ett kundregister som används för att underhålla, hantera och marknadsföra ditt kundförhållande som beskrivs i denna integritetsförklaring. Genom att ingå ett försäljningsavtal samtycker kunden till och godkänner behandlingen av sina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.

9. Missbruk och förebyggande av missbruk.

Jalometallikeskus har rätt att anmäla brott, hantering av stulna varor, bedrägeri och deras försök till polisen och att förse polisen med nödvändig information om genomförda och avbrutna transaktioner. Jalometallikeskus ska utöva denna rätt i den utsträckning som polisen anser vara nödvändig. För att förhindra missbruk kan Jalometallikeskus dokumentera artiklarna som levererats till det och öppna försändelserna och spela in konversationerna med kunden. Dessa inspelningar kommer att användas av Jalometallikeskus på ett lämpligt sätt för att upptäcka uppförande.

10. ANSVAR OCH ANSVAR FÖR SKADOR

Ansvaret för Jalometallikeskus ska regleras av obligatorisk lag. Det är kundens ansvar att bevisa skadan kvantitativt och att begränsa skadad mängd. Jalometallikeskus ansvarar inte för skador orsakade av force majeure. En oförutsägbar omständighet eller förändring av omständigheter som ligger utanför Jalometallikeskus och som inte rimligt kan undvikas eller övervinnas ska betraktas som force majeure. Jalometallikeskus är skyldigt att meddela kunden så snart som möjligt om force majeure. Kunden är ansvarig gentemot Jalometallikeskus för eventuella skador och kostnader som uppstått av kunden till följd av dess kontraktsbrott eller något annat försumligt eller bedrägligt beteende.

11. GÄLLANDE LAG, INSTÄLLNING AV TILLVÄGANDE OCH JURISDIKTION

Kontraktet mellan Jalometallikeskus och kunden regleras av finsk lag. Kunden måste alltid kontakta Jalometallikeskus kundtjänst och söka en vänlig lösning på eventuella problem relaterade till kontraktet och dess ingående. I händelse av en oenighet mellan Jalometallikeskus och kunden, som parterna inte kan nå med en vänlig lösning, kan de, om de så önskar, ta saken till tingsrätten. Målet kommer sedan att höras i Helsingfors tingsrätt och på finska, såvida inte annat krävs enligt obligatorisk lag.